Vergelijking van het RMP en MBTI

Verschillende mensen in onze wereldwijde RMP-gemeenschap hebben gevraagd om een vergelijking van het Reiss Motivation Profile® met de Myers-Briggs Type Indicator.  De volgende analyse is gebaseerd op een review van de website van de uitgeverij en verschillende wetenschappelijke artikelen. 

Overzicht

Als persoonlijkheidstest is de MBTI niet uitgebreid, levert hij scores op die niet in overeenstemming zijn met de theorie van de verschillende persoonlijkheidstypes en mist hij zowel de betrouwbaarheid als de validiteit.  Het RMP is daarentegen wetenschappelijk ontwikkeld, is gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers en heeft een strenge peer-review ondergaan voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.  Talrijke studies hebben bewijs geleverd voor de betrouwbaarheid en validiteit van elk van de 16 RMP-schalen. 

Wat beoogt elke test te meten?

De MBTI is ontworpen als schaal voor het persoonlijkheidstype.  Op basis van een theorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung dat persoonlijkheidstypes worden gevormd door aangeboren voorkeuren voor extraversie versus introversie, denken versus voelen, sensing versus intuïtie, en oordelen versus waarnemen, beoordeelt de test welke van de 16 persoonlijkheidstypes het beste van toepassing is op een individu. 

Het RMP is ontworpen om de motivatie te meten – specifiek, hoe een individu elk van de 16 basiswensen prioriteit geeft.  Volgens de motivatietheorie van professor Steven Reiss bepalen onze basiswensen onze waarden, beïnvloeden ze de ontwikkeling van onze persoonlijkheidskenmerken en voorspellen ze ons gedrag. 

Volledigheid van de analyse

Een analyse van de 93 items op de MBTI suggereert dat de test een smalle reeks persoonlijkheidskenmerken meet: Negentien items beoordelen de ordelijkheid, 17 items beoordelen de vriendelijkheid en 13 items beoordelen de nieuwsgierigheid.  Meer dan de helft van de testvragen meet dus slechts drie kenmerken.  Weinig of geen items hebben betrekking op de beoordeling van andere belangrijke persoonlijkheids-kenmerken zoals zelfvertrouwen, loyaliteit, eerlijkheid, vriendelijkheid, materialisme, soberheid, aandacht vragen en risico’s nemen.   Onafhankelijkheid, prestatie en agressie worden bijvoorbeeld slechts op één, één en drie punten beoordeeld – lang niet genoeg om geldig te zijn.  Kortom, de MBTI geeft geen uitgebreide beoordeling van de persoonlijkheid.

Het RMP heeft 128 items die 16 basiswensen meten.  De eerste opzet van de vragenlijst bevatte meer dan 500 items die elk denkbaar doel weerspiegelen dat iemand zou kunnen motiveren.  Na deze lijst te hebben geparafeerd op 328 items door het elimineren van redundanties, heeft professor Reiss een serie studies uitgevoerd met vier afzonderlijke proefpersonen, waarbij hij een statistische techniek, de zogenaamde factoranalyse, heeft gebruikt om de gegevens te interpreteren.  Het eindresultaat was 16 schalen, die elk uit acht items bestonden.  Het RMP is dus een uitgebreide maatstaf, omdat de schalen gebaseerd zijn op een statistische analyse van hoe duizenden mensen reageerden op honderden items over wat hen motiveert. 

Statistische structuur

De score van een testnemer op de MBTI is gebaseerd op zijn dominante voorkeur voor elk van de vier dimensies.  Zo worden mensen bijvoorbeeld geclassificeerd als extroverte (E) of introverte (I).  Als dit classificatiesysteem geldig zou zijn, zouden we verwachten dat de testscores op de MBTI twee verschillende curven zouden opleveren – een curve die alle extroverte personen vertegenwoordigt, en de andere curve die alle introverte personen vertegenwoordigt – met weinig of geen overlapping tussen de twee.  Met andere woorden, we zouden een bimodale verdeling van de scores verwachten in plaats van een normale verdeling van de scores.  In feite zijn de scores op de MBTI niet bimodaal verdeeld.  De meeste mensen scoren ergens tussen de twee uitersten, wat suggereert dat de score van een testnemer die als E geclassificeerd is, vrij gelijkaardig kan zijn aan die van een testnemer die als I geclassificeerd is.

Het RMP meet persoonlijkheidskenmerken langs een continuüm, de methode waaraan onderzoekers de voorkeur geven. Voor elk van de 16 schalen zijn de scores van de meeste testnemers geclusterd rond het gemiddelde, waarbij steeds minder scores worden gevonden naarmate men verder van het gemiddelde afgaat.  De RMP-scores worden dus normaal verdeeld, wat consistent is met waarnemingen van het werkelijke gedrag.  Denk bijvoorbeeld aan de schaal voor Sociaal Contact.  De meeste mensen – mensen met een gemiddeld verlangen naar sociaal contact – vertonen een mix van eigenschappen die kenmerkend zijn voor extroverte en introverte mensen; de ene keer zijn ze vriendelijk en uitgaand, de andere keer zijn ze privé en serieus.  Een paar mensen – mensen met een sterk verlangen naar sociaal contact – zijn bijna altijd vriendelijk en uitgaand, omdat ze proberen hun mogelijkheden voor peer companionship te maximaliseren.  Ook een paar mensen – mensen met een zwak verlangen naar sociaal contact – zijn bijna altijd privé en serieus, omdat ze de meeste mogelijkheden voor interactie met leeftijdgenoten proberen te vermijden. 

In tegenstelling tot de MBTI levert de statistische structuur van het RMP gegevens op die in overeenstemming zijn met de onderliggende theorie dat persoonlijkheids-kenmerken normaal worden verdeeld.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid verwijst naar de mate waarin een test stabiele en consistente resultaten oplevert.  Twee veel voorkomende manieren om de betrouwbaarheid van een test te beoordelen zijn test-hertest en interne consistentie.  De betrouwbaarheid van een test-hertest meet de consistentie van de resultaten wanneer dezelfde test wordt herhaald bij dezelfde proefpersonen op verschillende tijdstippen.  Interne consistentie verwijst naar de mate waarin elk item op een schaal dezelfde constructie meet.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat tussen 39% en 76% van de respondenten na een test-hertestinterval van slechts vijf weken in een ander MBTI-type wordt ingedeeld, waardoor de betrouwbaarheid van de beoordeling ernstig in twijfel wordt getrokken. 

Onderzoek naar de interne consistentie van elke schaal op het RMP heeft resultaten opgeleverd die variëren van acceptabel tot uitstekend.  Verder werd de test-hertest betrouwbaarheid voor elk van de RMP-schalen na een interval van vier weken acceptabel tot goed bevonden.  Deze resultaten leveren een solide bewijs voor de betrouwbaarheid van het RMP.  In tegenstelling tot de MBTI blijven de resultaten van het RMP van de respondenten waarschijnlijk stabiel en consistent in de tijd.

Geldigheid

Validiteit is de mate waarin een test meet wat het beoogd te meten.  De gelijktijdige geldigheid en de geldigheid van de criteria zijn twee gangbare methoden om de geldigheid van een test te beoordelen.  Concurrente validiteit is de mate waarin de schalen van een test positief gecorreleerd zijn met soortgelijke schalen op andere beoordelingen.  Criteriumvaliditeit heeft te maken met de samenhang tussen twee testresultaten; het begrip verwijst naar de overeenkomst tussen de RMP-meting en een andere meting (oftewel criterium). Criteriumvaliditeit meet dus hoe goed het ene testresultaat een uitkomst voorspelt voor een ander resultaat. Een test heeft dus criteriumgeldigheid als het bijvoorbeeld nuttig is voor het voorspellen van prestaties of gedrag in een andere situatie (verleden, heden of toekomst).

Studies naar de gelijktijdige validiteit van de MBTI hebben geconcludeerd dat alleen de I-E-schaal sterk gecorreleerd is met andere schalen die hetzelfde concept meten.  Verder zijn onderzoekers er niet in geslaagd om bewijs te verkrijgen dat MBTI-persoonlijkheidstypen geassocieerd worden met succes in een beroep, tevredenheid met een carrièrekeuze of een lange levensduur in een functie, bevindingen die ernstige twijfel doen rijzen over de validiteit van het criterium van de test.

Voor elk van de 16 schalen zijn bewijzen voor de gelijktijdige en de criteriumvaliditeit van het RMP gerapporteerd.  Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de Honor-schaal (Integer zijn) gelijktijdige validiteit heeft, omdat deze positief gecorreleerd blijkt te zijn met vergelijkbare schalen op de Big Five en de Purpose in Life.  Verder is aangetoond dat de Honor-schaal criterium validiteit heeft in die zin dat militaire officieren en religieuze mensen bovengemiddeld scoren voor dit fundamentele verlangen om oprecht en integer te zijn.  Voor elk van de 16 schalen op het RMP zijn gegevens uit ten minste drie onderzoeken een bevestiging van de validiteit van de test.  Voor sommige schalen (Curiosity, Honor, Idealism, Power, Status, Tranquility, Vengeance) was het bewijs voor de validatie gebaseerd op studies die varieerden van vijf tot elf in aantal.

Bronnen van bewijs

Het is belangrijk om bij de beoordeling van de wetenschappelijke verdiensten van een test rekening te houden met de bron van het bewijsmateriaal.  De studies die gegevens hebben opgeleverd die kritisch zijn voor de MBTI, zijn uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers en organisaties zoals de Educational Testing Service, de National Academy of Sciences en het United States Army Research Institute.  Het grootste deel van het onderzoek ter ondersteuning van de MBTI is geproduceerd door het Centre for Applications of Psychological Type, een organisatie van de Myers-Briggs Foundation, en de studies zijn vervolgens gepubliceerd in het eigen tijdschrift van het Centrum, waardoor vragen van vooringenomenheid en belangenverstrengeling zijn gerezen. 

De studies van professor Reiss over het RMP werden door andere onderzoekers aan een strenge peer review onderworpen om te worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die geen verband houden met IDS Publishing Corporation.  Bovendien is het RMP gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers zoals professor John Froiland van Purdue University, professor Thomas Mengel van de Universiteit van New Brunswick en professor Kenneth R. Olsen van Fort Hays University.

Testontwikkelaars

Katherine Briggs raakte geïnteresseerd in het gebied van de persoonlijkheid na het constateren van duidelijke verschillen tussen de persoonlijkheid van haar toekomstige schoonzoon en die van andere familieleden.  Vervolgens ontwikkelde ze een theorie van persoonlijkheidstypes op basis van haar lezing van biografische romans.  Na haar afstuderen aan Swarthmore College, sloot Isabel Briggs Myers zich aan bij haar moeder in haar zoektocht om een maatregel te ontwikkelen voor het matchen van vrouwen met banen waarin ze “het meest comfortabel en effectief” zouden zijn.  Noch Briggs noch Myers hadden een formele opleiding in psychologie, testbouw of statistische methoden.

Professor Steven Reiss’ interesse in het bestuderen van de motivatie werd gestimuleerd door een levensbedreigende diagnose.  In het besef dat het motivatieveld te lijden had onder het ontbreken van een wetenschappelijke maatstaf, ontwikkelde hij het Reiss Motivation Profile® met als doel de kennis over de menselijke natuur te bevorderen.  Professor Reiss studeerde af aan het Dartmouth College, voltooide een beurs aan de Harvard University en promoveerde in de psychologie aan de Yale University.  Voorafgaand aan de ontwikkeling van het RMP creëerde hij twee andere veelgebruikte beoordelingen: de Angstgevoeligheidsindex en het Reiss Screen for Maladaptive Behavior.

Conclusie

Historisch gezien betekende de MBTI een belangrijke afwijking van de heersende psychodynamische theorie waarin de persoonlijkheid werd beoordeeld door de lens van de psychologische stoornis.   Briggs en Myers verdienen lof voor de introductie van het standpunt dat verschillen in persoonlijkheid het resultaat zijn van normale variaties, en hun werk moet worden erkend voor de rol die het heeft gespeeld bij het maken van de studie van de normale persoonlijkheid een belangrijk onderwerp.  Toch heeft de overgrote meerderheid van de onafhankelijke onderzoekers die de MBTI hebben bestudeerd, geconcludeerd dat het nut ervan ontbreekt.  De sterke wetenschappelijke onderbouwing van het RMP maakt daarentegen een betrouwbare en valide beoordeling van persoonlijkheidskenmerken mogelijk en maakt het mogelijk te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen.

Maggi M. Reiss, President
IDS Publishing Corporation
RMP Global

(vertaald met goedkeuring alle rechten voorbehouden IDS)